Pogoji uporabe

PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA ZDRAVEARTERIJE.SI

Namen spletnega mesta zdraveartejije.si je ozaveščanje o periferni arterijski bolezni (PAB) ter zagotavljanje dostopnosti vseh informacij o tej bolezni na enem mestu.

 1. Uvod

Ponudnik storitev spletnega mesta, lastnik vsebin ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je podjetje MESI d.o.o., Leskoškova cesta 11 A, 1000 Ljubljana, Slovenija, razen če ni navedeno drugače.

Ta Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta zdravearterije.si (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanašajo na vse obiskovalce oziroma uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta zdravearterije.si. Spletno mesto, v okviru domenskega prostora www.zdravearterije.si, uporabnikom ponuja storitve posredovanja informacij, trženja blaga in storitev ter druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v polni veljavi.

Uporabnik z obiskom spletnega mesta zdravearterije.si potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, da ta dokument, v vsakokratni veljavni različici, v celoti sprejema, in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali njihom delom ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

 1. Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin, avdiovizualnih del, trženja ter prodaje storitev in blaga. Upravljavec tega spletnega mesta si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu zdravearterije.si so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju in obveščanju in NE NADOMEŠČAJO NASVETOV ZDRAVNIKA ALI FARMACEVTA. Upravljavec spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni, in ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

 1. Omejitev uporabe

Spletno mesto zdravearterije.si se sme uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta, razen če je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

 1. Avtorske pravic

To spletno mesto je izključna last podjetja MESI d.o.o. Vsebine in gradiva, objavljena na spletnem mestu so zaščiteno avtorsko delo in so last podjetja MESI d.o.o in ali njegovih partnerjev oziroma pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh predhodno navedenih informacij oziroma podatkov ni dovoljena.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

 1. Povezave

Skladno s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev je uporabnikom dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami, na stran spletnega mesta zdravearterije.si.

Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik storitev nima nikakršnega vpliva in zato ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

 1. Spremembe splošnih pogojev

Podjetje MESI d.o.o si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

 1. Odgovornost

Niti ponudnik storitev, niti ponudnik meritev gleženjskega indeksa, ne odgovarjata za škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in ali uporabo tega spletnega mesta in ali uporabo informacij, ki jih spletno mesto vsebuje in ali zaradi nezmožnosti uporabe informacije na spletnem mestu in ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi ponudnik storitev nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oziroma prevzemati odgovornosti za njihove informacije.

Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje tudi morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.

Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da z njegovo uporabo ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu zdravearterije.si ali podjetja MESI d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta zdravearterije.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta zdravearterije.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov. Prepovedano je pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v Politiki zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletnega mesta, prijavo o tej napaki naslovite na info@zdravearterije.si.

 1. Zasebnost

Zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. Pravila o varstvu osebnih podatkov posameznikov pri uporabi spletnega mesta »Politika zasebnosti«, so objavljena na spletnem mestu zdravearterije.si.

 1. Kršitev splošnih pogojev

Ponudnik storitev lahko v primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev, po svoji presoji, proti uporabniku, ki krši določila splošnih pogojev, uvede enega od ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k njihovemu spoštovanju,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
 • blokiranje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom, kadar je tako zahtevano na podlagi zakona in
 • druge ukrepe, skladne z veljavno zakonodajo.
 1. Pristojnost sodišč

Ti splošni pogoji so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Če se za kateri koli del splošnih pogojev ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh splošnih pogojev nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da, ustreza namenu izvirne določbe, preostali del splošnih pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

Ljubljana, dne 11.12.2019

MESI d.o.o,

Jakob Šušterič, direktor

Deli to stran