Pravila nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre “Izobraževanje pacientov”

 1. Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre

Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre “izobraževanje pacientov” (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje MESI, Razvoj medicinskih naprav, d. o. o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Kampanje Zdrave arterije, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija poučnega materiala za izobraževanje pacientov, in sicer na področju Republike Slovenije. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@zdravearterije.si.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od 15. 2. 2019 od 10.00 do 15. 6. 2019 do 23.59 na www.zdravearterije.si.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval tiste sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali v tu navedenih časovnih okvirih.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da na družabnem omrežju Facebook objavijo fotografijo postavljenega izobraževalnega materiala Zdrave arterije v njihovi ambulanti ter se hkrati dodajo na zemljevid ponudnikom meritve gleženjskega indeksa. Z vpisom na zemljevid oddajo svoje osebne podatke (ime in priimek, e-mail naslov) in označijo, da se strinjajo s Pravili in pogoji spletne strani ter nagradne igre ter se tako potegujejo za nagrado.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in lažni profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, to je zlasti zaposlenim in drugim sodelavcem v MESI d. o. o., njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@zdravearterije.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 5-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala 10 nagrajencev.

Komisija bo žreb zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ta nagrada podeli rezervnemu izžrebancu. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

Zmagovalec bo izbran z žrebom dne 17.6.2018 in objavljen na Facebook strani Zdrave arterije in spletni strani www.zdravearterije.si.

 1. Nagrade

V okviru nagradne igre bomo sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, podelili: 10x par nogavičk iz nove kolekcije MESI in Zdrave arterije.

Vrednost posamezne nagrade znaša 8,00 EUR.

Glavna nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti in tudi niso prenosljive na tretje osebe

 1. Obveščanje nagrajencev

Nagrajence bo organizator z imenom in priimkom objavil na Facebok strani Zdrave arterije. Posameznega nagrajenca bo organizator oz. izvajalec nagradne igre o nagradi obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo bo sodelujoči posredoval ob prijavi v nagradno igro s pozivom nagrajencem, naj se oglasijo in posredujejo potrebne podatke za prevzem nagrade in plačilo dohodnine z direktnim sporočilom na Facebook stran Zdrave arterije.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 7-ih delovnih dni od pošiljanja obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval in poslal vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani Zdrave arterije, spletni strani www.zdravearterije.si in morebitnih podstraneh, v elektronskih poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre in na drugih družabnih omrežjih organizatorja ter se šteje, da s sprejemom teh pravil izjavljajo, da za to ne bodo zahtevali nobenega nadomestila.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili, izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri in da podpišejo izjavo z prejšnjega člena.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7-ih delovnih dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Če nagrajenec prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 10 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in je organizator/ tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, ñ nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčno številko),
 • nagrade nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.
 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook platforme/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na primeren način. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro podaljšati.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec (organizator) bo v tej nagradni igri pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad; ñ drugo obveščanje udeležencev v zvezi z nagradno igro;
 • trženjske aktivnosti organizatorja (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@zdravearterije.si oz. se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje elektronske baze pošilja organizator. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so na spletnem mestu www.zdravearterije.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem uporabnikom.

 1. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.zdravearterije.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Reševanje sporov

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Organizator nagradne igre: MESI, Razvoj medicinskih naprav, d. o. o